Hem Bli kund Produkten Om oss Kontakt
Logga in

Villkor & Personuppgiftspolicy


Användarvillkor för Svensk Faktakontroll

1. Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för tjänsten Svensk Faktakontroll, tillika webbplatsen faktakontroll.se (”Tjänsten”), som innehas, ägs och drivs av Svensk Faktakontroll AB (”Leverantören”).

2. Villkoren gäller från och med 2023-02-01.

3. Genom att besöka Tjänsten och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via Tjänsten, godkännes dessa Användarvillkor. Leverantören kan när som helst ändra och uppdatera dessa villkor. I de fall som villkoren ändras kommer information om detta lämnas i Tjänsten.

4. De tjänster och produkter som tillhandahålls i Tjänsten omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive tjänst och produkt.

5. Tjänsten innehar utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att Tjänsten skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är inte reglerna i EU:s allmänna dataskydds­förordning (GDPR) tillämpliga i de fall dessa strider mot bestäm­melserna i Yttrandefrihetsgrundlagen.

6. Information som tillhandahålls i Tjänsten har sammanställts från externa och offentliga källor av Leverantörens redaktion. Leverantören garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. För den del av infor­mationen där en svensk myndighet är källa, kommer redaktionen alltid välja att publicera den av myndigheten levererade informationen oförvanskad, och på sådant sätt att ingen väsentlig information har undanhållits. Leverantören garanterar inte att Tjänsten eller de tjänster och produkter som tillhandahålls via Tjänsten fungerar utan avbrott eller störningar.

7. Användning av informationen och tjänsterna i Tjänsten sker på användarens egen risk. Leverantören ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av de tjänster och/eller produkter som tillhandahålls via Tjänsten.

8. Det används så kallade cookies i Tjänsten vilket användaren i och med användandet av Tjänsten godkänner. Dessa cookies innehåller nödvändig information för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Vi använder inte cookies för att spåra någon utanför Tjänsten. I vissa fall använder vi cookies för att komma ihåg an­vändarens inställningar så att denne själv slipper ställa in dessa vid varje besök. Om användaren inte vill tillåta lagring av cookies på sin dator kan denne stänga av funktionen i sin webbläsare. Om användaren väljer att inte tillåta cookies kommer denne inte kunna använda funktionaliteten i Tjänsten.

9. Abonnemang tecknas för ett år, eller annan tidsperiod som avtalats separat, i taget ("Perioden") och betalas i förskott för hela Perioden. Tecknandet av ett abonnemang anses vara ett bindande avtal mellan Leverantören och den juridiska eller fysiska person som anges på abonnemanget ("Kunden"). Den användare som tecknar abonnemanget intygar genom tecknandet sin rätt att för Kundens räkning upprätta dylika bindande avtal. Betalning ska ske inom angiven betalningsperiod enligt utskickad betalningsavi. Om abonnemanget avbryts i förväg, innan Perioden förlöpt, så sker ingen återbetalning.

10. Efter att Perioden har löpt ut föreligger ingen skyldighet till förlängning eller förnyelse, vare sig från Leverantören eller från Kunden. Leverantören kan dock välja att skicka ut ett erbjudande om förlängning i slutet av Perioden i form av en ny betalningsavi och om Kunden betalar den anses abonnemang ha tecknats för en ny tidsperiod, med samma förpliktelser som i föregående punkt.

11. I ett abonnemang ingår ett (1) användarkonto, eller ett annat antal, som avtalats separat, användarkonton. Användarkonton är personliga och får enbart användas av den fysiska person som anges på kontot. Användarkonton får inte överlåtas mellan fysiska personer utan Leverantörens medgivande. Användar­konton får inte heller användas för dator-dator-kopplingar eller automatiserad bearbetning eller extraktion av informationen i Tjänsten.

12. I ett abonnemang ingår 100 kreditupplysningar och 1000 inkomstvisningar/anmärkningsvisningar, eller annat antal som avtalats separat, per användarkonto samt möjligen också andra dokument eller annan information som är begränsad i sitt antal enligt separat överenskommelse ("Förbrukningsartiklar"). De Förbrukningsartiklar som ingår i ett abonnemang får enbart förbrukas inom den Period som abonnemanget gäller; vid förnyelse flyttas inte ej utnyttjade Förbrukningsartiklar med. Enbart det antal Förbrukningsartiklar som angavs vid tecknande av abonnemanget ingår under Perioden, behövs fler Förbrukningsartiklar än så krävs separat överenskommelse med Leverantören.

13. Det är möjligt att efter separat överenskommelse inkludera vissa produkter i abonnemanget som betalas för styckvis och i efterskott. I sådana fall kommer Leverantören fakturera Kunden i efterskott för hela den faktiska förbrukningen och Kunden är förbunden att betala hela detta belopp inom angiven betalningsperiod.

14. Kostnad för upplysningskopia till den omfrågade ingår i abonnemangskostnaden för samtliga abonnemang där kreditupplysningar ingår, om inte annat avtalats separat.

15. Om innehållet i Tjänsten begränsas till följd av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout och bojkott eller annan liknande händelse så sker ingen återbetalning av betald abonnemangsavgift.

16. Bland tjänsterna finns flera där det är viktigt att vi vet exakt vem användaren är och därför behandlar vi användarnas personnummer. Förutom när man tar kreditupplysningar kommer användningen av tjänsten vara anonym. Vi lagrar aldrig uppgifter om vilka sökningar som gjorts eller liknande.

17. Hantering av personuppgifter sker enligt den Personuppgifts­policy som finns publicerad på www.faktakontroll.se/personuppgiftspolicy.

18. Vid brott mot dessa villkor har Leverantören rätt att stänga av enskilda användarkonton eller hela abonnemanget från användning av tjänsten under resterande del av Perioden. Ingen återbetalning av erlagda avgifter sker i detta fall.


Hantering av personuppgifter

Följande kategorier av personuppgiftshantering förekommer i samband med tjänsten:

Det är enbart för den sista punkten som det eventuellt är relevant med ett person­uppgifts­biträde­savtal mellan kunden och Svensk Faktakontroll.

Användaruppgifter

De uppgifter som användarna själva lämnar i samband med registrering av konto hanteras enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och hanteringen beskrivs i den Personuppgiftspolicy som finns på www.faktakontroll.se/personuppgiftspolicy. Det är Svensk Faktakontroll AB som är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

Databasen för tjänsten

Personuppgifter som ingår i söktjänsten och presenteras i sökdetaljerna kommer från en databas som Svensk Faktakontroll AB driver med stöd av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och med ett av Myndigheten för press, radio och TV tilldelat utgivningsbevis. Detta innebär att den data som behandlas inom ramen för den databasen, inklusive personuppgifter, skyddas på samma sätt som en tidnings eller ett TV-programs data. Av lagen följer att EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) inte gäller om dess tillämpning strider mot YGL. Bland annat ska de regler som finns i GDPR om samtycke till behandling inte tillämpas.

Kreditupplysningar

De uppgifter som finns i de kreditupplysningar som återförsäljs via denna tjänst kommer från kreditupplysningsföretaget Safenode AB. I själva verket behandlar Svensk Faktakontroll aldrig uppgifterna i en kreditupplysning utan rapporten förmedlas direkt från Safenode AB till användaren utan att vare sig mellanlagras eller behandlas av Svensk Faktakontroll. Safenode AB hanterar personuppgifter med stöd av Kreditupplysningslagen (KuL) och har kreditupplysningstillstånd från Integritetsskydds­myndigheten.

Import av bevakningslistor

I tjänsten ingår möjlighet till bevakning av valda objekt. Dessa bevakningar erbjuds under samma förutsättningar som resten av databasen, det vill säga att förmedling av bevaknings­information görs med stöd av YGL och under utgivnings­bevis. Användaren väljer själv sina bevakningsobjekt genom att klicka på bevakningsknappen när ett objekt visas på skärmen.

För att användaren ska slippa söka fram sina bevakningsobjekt manuellt, erbjuder Svensk Faktakontroll och import av bevakningslistor. Detta är en valfri funktion för kunden att använda och möjligheten går att stänga av helt och hållet. Funktionen är inte förknippad med någon extra kostnad.

Så här fungerar det:

  1. Kunden skickar in en lista med bevakningsobjekt, som kan, men inte måste, innehålla personuppgifter.
  2. Svensk Faktakontrolls system går automatiskt igenom listan och för varje bevak-ningsobjekt som på­träffas, markeras det objektet för bevakning i tjänsten, på samma sätt som om användaren manuellt hade klickat på bevakningsknappen för det objektet.
  3. Därefter raderas listan permanent hos Svensk Faktakontroll. Inga uppgifter från listan sparas eller överförs. Filnamnet bevaras dock som referens för användaren.

Kunden är personuppgiftsansvarig för listan, i de fall den innehåller personuppgifter. Svensk Faktakontroll AB agerar personuppgiftsbiträde under den korta tid, i allmänhet mindre än en sekund, då listan gås igenom av systemet. Efter att listan är genomgången och raderad upphör biträdesrollen och inga personuppgifter för vilka kunden är person­uppgiftsansvarig finns kvar hos Svensk Faktakontroll.


Personuppgiftspolicy för Svensk Faktakontroll

Senast reviderad: 2020-01-01

Introduktion

Detta är personuppgiftspolicyn för de tjänster som tillhandahålls genom denna och andra webbsajter, tjänster och applikationer (våra ”Tjänster”) av Svensk Faktakontroll AB.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

Personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in uppgifter för att våra Tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett konto i en applikation, administrerar ditt användarkonto för en Tjänst, köper en produkt i våra webb-butiker, laddar ned en app och registrerar dig som användare, registrerar dig för ett nyhetsbrev, eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra Tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra sajter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna policy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar för kundsupport. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport, telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kan samtalen övervakas och spelas in.
Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för fyra huvudsakliga skäl:

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data.

Vi använder uppgifter för att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera produkterna, underhålla och förbättra produkternas prestanda, utveckla nya funktioner, bedriva forskning och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

Det är viktigt att komma ihåg att ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Annonserna som du ser på våra webbsajter kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen och favoriter, din position (om du givit oss ditt tillstånd att använda denna data), dina transaktioner, hur du använder våra produkter och tjänster, sökfrågor eller innehåll du visas. Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata (där tillåtet), sökfrågor, intressen och favoriter, användningsdata från våra produkter, tjänster och webbplatser och från våra annonsörers och partners webbplatser och appar. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam kommer data som är associerade med dessa cookies inte att användas.

Vi kan även dela anonyma beteendedata om våra användare till våra annonsörer och partners, inklusive företag som sponsrar innehåll som märks med ”Sponsrat av”, ”Betalt innehåll/Betalt av” eller ”Innehåll från annonsörer/Från våra annonsörer”. Anonyma data är information som inte går att koppla till en individ där vi har tagit bort alla referenser och kopplingar till våra användare. Detta betyder att när du besöker andra webbsajter kan du visas annonsering som baseras på ditt beteende på våra webbsajter. Vi kan även visa annonser på våra webbsajter som baseras på ditt beteende på andra webbsajter.

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsajter, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. Se mer under avsnittet ”Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter” nedan.

Annonsering i mobila enheter kan komma att kräva insamling och delning av det unika enhetsnumret med företag som köper annonsytor på våra mobilapplikationer.

Våra webbsajter kan innehålla länkar till andra webbsajter som vi kan få ersättning för. Våra artiklar är inte influerade av annonsörer eller markandsföringspartners, inte heller är de skrivna för syftet att marknadsföra en produkt, utom i de fall där det uttryckligen står angivit att innehållet är ”sponsrat av”, ”tillhandahålls av”, ”presenteras av”, ”betalt innehåll/betalt av”, eller ”Annonsörers innehåll / från våra annonsörer” eller liknande som representerar sponsrat innehåll och reklam.

Behandlingen som beskrivs här är nödvändig för att kunna leverera Tjänsterna, och detta utgör den huvudsakliga legala grunden till behandlingen. Vid behandlingen av personuppgifter för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare, samt för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsajter som stöds av reklam, så har vi efter en intresseavvägning enligt GDPR Artikel 6f kommit fram till att vårt eller tredje mans berättigade intresse är så pass övervägande att den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten inte väger tyngre.

Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter till dig som du beställt.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Till exempel delar vi dina personuppgifter om det är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt eller godkänt, eller där vi har ditt tillstånd. Till exempel delar vi din betalningsinformation du uppger för ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Vi delar även information med företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

Observera att vissa av våra sajter kan innehålla länkar till produkter från tredje part vars personuppgiftspolicier skiljer sig från våra. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter online för många av våra produkter och tjänster. Du kan även i förekommande fall göra val angående vår insamling och användning av dina uppgifter. Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka produkter och tjänster du använder.

Om du vill komma åt, redigera eller ta bort profil- och betalningsinformationen på ditt konto eller ändra ditt lösenord kan du göra det genom att besöka Faktakontroll.se.

Om du inte kan komma åt personuppgifter som samlas in av oss via länkarna ovan eller direkt genom våra produkter och tjänster, kan du alltid kontakta oss med hjälp av vårt kontaktformulär eller genom att skicka e-post till kundservice@faktakontroll.se. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Dina kommunikationsinställningar

I förekommande fall kan du välja huruvida du vill ta emot kampanjmeddelanden från oss via e-post, SMS, vanlig post och telefon. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Du kan också välja om du vill få reklam via e-post, telefonsamtal och vanlig post genom att logga in med ditt personliga konto där du kan uppdatera kontaktinformation, hantera kontaktpreferenser, avanmäla dig från e-postprenumerationer och välja att dela din kontaktinformation med våra partners.

Om du inte har något personligt konto kan du hantera dina e-postinställningar för oss genom att använda kontaktformuläret på Faktakontroll.se eller kontakta oss via e-post till kundservice@faktakontroll.se. Dessa val gäller inte för obligatoriska tjänstemeddelanden som ingår i vissa tjänster eller undersökningar eller annan informell kommunikation som har sin egen metod för att avbryta prenumeration.

Dina reklaminställningar

Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsajter, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam.

Om du vill få mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du kan avstå från den, vänligen besök youronlinechoices.com eller networkadvertising.org (om du besöker våra webbsajter från USA).

Kundkonto

När du skapar ett personligt användarkonto vid registrering eller genomförande av köp efterfrågas vissa personliga data och vi kommer att tilldela dig ett unikt kund ID-nummer för att identifiera ditt konto och associerad information.

När du loggar in på ditt konto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om produkten du loggade in på,

När du är inloggad i ditt konto får du tillgång till förbättrad anpassning, enhetliga upplevelser i alla produkter och tjänster.

Dina individuella rättigheter

Svensk Faktakontroll AB följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, i syfte att kunna erbjuda de produkter som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten ”Hur vi använder personuppgifter” och ”Anledningar till att vi delar dina personuppgifter” ovan, eller där det krävs, med ditt samtycke. När vi överför personuppgifter från Europeiska Unionen (EU) och/eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet ”Var vi sparar och behandlar personuppgifter” nedan.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där vi, våra samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Vårt bevarande av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna?

Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra befintliga produkters och tjänsters prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och redovisningsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

Finns det en automatiserad funktion, t.ex. i användarens kundkonto hos oss, som kunderna kan använda för att komma åt och ta bort personliga data när som helst?

Om en sådan funktion saknas, används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Är personuppgifterna av extra känsligt slag?

I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Har vi antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data?


Har användarna godkänt användning av en längre bevarandeperiod?

I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.

Har vi juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen?

Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsbeslut om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi använder huvudsakligen anonyma data som inte består av personuppgifter vid analys av kundinsikt, trender, m.m. enligt vad som anges i avsnittet ”Hur vi använder personuppgifter”.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsiten eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet..

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vår dataskyddsansvarige, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation.

Svensk Faktakontroll AB
Box 17217
104 62 Stockholm
kundservice@faktakontroll.se